Copyright  
Door het gebruik van de informatie en documenten van deze website gaat u akkoord met de hierna gestelde voorwaarden alsmede de aansprakelijkheden zoals onderstaand genoemd. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten op de informatie (tekst, beeld, etc.) die u op deze website aantreft inzake de Gebruikshandleiding Woninginstallaties berusten bij UNETO-VNI. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere websites, verveelvoudiging van deze informatie is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • de documenten/informatie van deze website uitsluitend gebruikt wordt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik;
  • de documenten/informatie niet gewijzigd worden;
  • bij het gebruik van documenten/informatie de bronvermelding "UNETO-VNI Gebruikshandleiding Woninginstallaties" wordt gebruikt.